HABERLER
TÜBİTAK TEYDEB Yenilik Destek Programı Uygulama Esaslarında değişiklikler yapıldı.

Değerli YTÜ Araştırmacıları,

Yapılan değişiklikler ile birlikte Yenilik Destek Programı ile Sanayi Destekleri (SADE) ve Arayüz Destekleri (AYDE) olarak iki program oluşturuldu.

Yapılan değişikliklerle SADE çağrıları ile aşağıdaki kapsamda belirtilen faaliyetler için destek kapsamı aşağıdaki gibi belirlendi:

a) Proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetleri,

b) Araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik amaçlı girişimcilik faaliyetleri,

c) Ülke ihtiyaçlarına yönelik ve/veya öncelikli alanlarda, sektörel veya bölgesel proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetleri,

ç) Üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, özel sektöre aktarılarak ekonomik değere dönüştü rülmesine yönelik faaliyetler,

AYDE çağrıları ile aşağıdaki kapsamda belirtilen faaliyetler için ise destek kapsamı aşağıdaki gibi belirlendi:

a) SADE çağrılarında etkin ve verimli sonuçlar alınabilmesi için yenilik ve girişimcilik alanlarında kapasite artırıcı ve kamu-üniversite-sanayi iş birliklerinde kolaylaştırıcı mekanizmalar oluşturulması ve yürütülmesine yönelik faaliyetler,

b) Kuruluşların kendi aralarında ve diğer araştırma kurumlarıyla teknoloji ve yenilik odaklı işbirliği ve teknoloji transfer mekanizmaları oluşturmalarına yönelik faaliyetleri,

c) Özel sektör, Üniversite ile araştırma kurum ve kuruluşlarının iş birliği yapmasını sağlayacak faaliyetlerin ve bu işbirliğini kolaylaştıracak teknoloji transfer ofisleri, proje geliştirme, bilgi lisanslama, bilgi aktarım merkezleri ve benzeri ortamların faaliyetleri,

Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları kapsamındaki faaliyetler, TÜBİTAK’ın taraf olduğu anlaşmalar çerçevesinde uluslararası ortaklı olarak da desteklenebilir.

SADE çağrıları için süre en fazla 36 ay olmak üzere çağrı duyurusunda belirlendi.

AYDE çağrıları için süre, en fazla 10 yıl olmak üzere çağrı duyurusunda belirlendi.

SADE Çağrılarında büyük ölçekler kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için % 75 ve girişimcilik alanındaki çağrılarda % 100’e kadar destek oranı uygulanacak.

AYDE çağrılarında destek oranı en fazla 0 olmak üzere çağrı duyurusunda belirtilmesi planlandı.

Proje değerlendirmeleri için proje bütçesi dikkate alınarak 3 ila 7 hakem görevlendirilmesi ve  hakemlerin değerlendirmelerini sadece proje öneri formunu incelemek suretiyle yapmaları sağlanarak,başvuru sahibini ziyaretleri kaldırıldı .

1501, 1507, 1511 gibi destek programlarının kaldırılması söz konusu olmayıp, halen bu programlara ilgili usul ve esaslar kapsamında başvurular alınması da sürmektedir.

YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi